Statut

Załącznik do Uchwały Nr XVI/180/2012

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

z dnia 28 marca 2012 r.

 

 

STATUT

 

DZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zwana dalej Biblioteką, jest

samorządową instytucją kultury i działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej tekst jedn. z 2001r. dz. U. nr

13,poz.123 ze zm., ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, (Dz.U.Nr 85, poz.539 ze.

zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

w Krakowie oraz Bibliotece Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

§ 2. Biblioteka została utworzona na podstawie Aktu elekcyjnego z dnia 16 kwietnia 1948

roku, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVII/5/160/92 z dnia 12

sierpnia 1992 r. w sprawie aktu o utworzeniu instytucji kultury.

§ 3. Główną Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul.3 Maja 24 w Makowie

Podhalańskim, a obszarem jej działania Gmina Maków Podhalański.

§ 4. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Maków Podhalański.

2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Makowa

Podhalańskiego.

§ 5. 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji

kultury, prowadzonej przez Organizatora.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu oraz

pieczęci okrągłej o treści Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury.

3. Biblioteka posługuje się także nazwą skróconą MBP Maków Podhalański.

§ 6. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej

zadaniom.

 

DZIAŁ II.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

 

§ 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa

upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci

bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy.

1. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2) Wytwarzanie materiałów informacyjnych.

3) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz

prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb

dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

4) Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji

własnych i zewnętrznych.

5) Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

6) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych

i kulturalnych społeczeństwa.

7) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

8) Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu

i ochronie kultury, upowszechnianiu wiedzy oraz promocji Gminy.

9) Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

10) Inicjowanie i pomoc zespołom form twórczości i uczestnictwa w kulturze.

11) Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form

twórczości mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji.

§ 2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb

środowiska.

 

DZIAŁ III.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

 

§ 1. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności

Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Makowa Podhalańskiego w trybie i na

zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 1. W Bibliotece może być zatrudniony zastępca Dyrektora, którego powołuje

i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z organizatorem.

2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej

oraz obsługi.

3. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin,

związani z działalnością Biblioteki.

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 3. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać prawem przewidziane

kwalifikacje do zajmowania określonych stanowisk.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych

przepisów.

§ 4. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie

biblioteczne i punkty biblioteczne, świetlice oraz inne formy udostępniania zbiorów

bibliotecznych i działalności kulturalnej.

2. Działalność Biblioteki związana z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych prowadzona

jest w siedzibie głównej o której mowa w § 3 Dz. I niniejszego Statutu oraz Filiach

bibliotecznych w miejscowościach Białka, Grzechynia, Juszczyn, Wieprzec, Żarnówka.

3. Działalność kulturalna prowadzona jest w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim

oraz świetlicach w miejscowościach Grzechynia, Juszczyn, Żarnówka.

4. Zakres działania filii bibliotecznych i świetlic:

1) zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i kulturalno – rekreacyjnych społeczności

lokalnej,

2) posiadają własny księgozbiór, który gromadzą, opracowują i udostępniają na miejscu

w czytelni, wypożyczają na zewnątrz oraz uczestniczą w obiegu wypożyczeń

międzybibliotecznych,

3) popularyzują zbiory i czytelnictwo w swoim środowisku, prowadzą działalność

informacyjną i kulturalną, w tym edukację kulturalną dzieci i młodzieży,

4) współpracują z bibliotekami innych sieci, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

§ 5. Biblioteka sprawuje nadzór nad Izbą Regionalną Ziemi Makowskiej, która mieści się

w siedzibie Biblioteki w Makowie Podhalańskim.

§ 6. Cele i zadania Biblioteki w zakresie działalności Izby Regionalnej:

1. Prowadzenie dokumentacji zgromadzonych zbiorów, sporządzanie katalogów.

2. Pozyskiwanie nowych eksponatów z zakresu sztuki, kultury materialnej i dokumentów

życia społecznego Gminy.

3. Przechowywanie, ochrona, konserwacja gromadzonych zbiorów.

4. Informacja i popularyzacja zbiorów w środowisku, w tym edukacja regionalna dzieci

i młodzieży.

5. Udostępnianie zbiorów zwiedzającym w godzinach pracy Biblioteki.

6. Organizowanie wystaw czasowych, okolicznościowych.

7. W celu realizacji powyższych zadań Biblioteka współpracuje z organizacjami

pozarządowymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania

poszczególnych komórek organizacyjnych, po zasięgnięciu opinii organizatora ustala dyrektor

w regulaminie organizacyjnym.

§ 8. Przy Bibliotece i jej komórkach organizacyjnych mogą działać stowarzyszenia

i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

DZIAŁ IV.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

§ 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 2. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Maków Podhalański, a także

z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

1. Biblioteka może pobierać opłaty za:

1) usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,

2) wypożyczenia międzybiblioteczne

3) wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

4) nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne,

5) uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,

6) opłaty związane z działalnością kulturalną,

7) w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne wydawnictwa własne,

2. opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

3. wysokość opłat, ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 3. Biblioteka obok swojej działalności podstawowej, może prowadzić także działalność

gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony będzie na jej podstawową działalność

statutową.

§ 4. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy,

zatwierdzony przez dyrektora zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Rada Miejska w Makowie

Podhalańskim.

 

DZIAŁ V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w trybie właściwym dla jego nadania.