Regulamin udostępniania zbiorów

Załącznik do Zarządzenia MBP nr 5/2021

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

§ 1


Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń; międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
- organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej, popularyzacja książki
i czytelnictwa.

§ 3

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) bez jakichkolwiek ograniczeń.                                                               

§ 4

Zbiory Biblioteki  są udostępniane:
• na miejscu (prezencyjnie),
• na zewnątrz  (poza bibliotekę),
• w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

§ 5

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się po podaniu danych i podpisaniu zobowiązania (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem), na jego podstawie zakładane jest konto Użytkownika. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
2. Przy zapisie do Biblioteki zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia dodatkowo: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres zamieszkania i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.

3.    Przy zapisie do Biblioteki, czytelnik który poda adres poczty e-mail otrzymuje login i hasło tymczasowe, dzięki którym uzyskuje dostęp elektroniczny do swojego konta. Po pierwszym logowaniu wymagana jest zmiana hasła tymczasowego na własne, unikalne hasło. Elektroniczny dostęp do konta bibliotecznego daje możliwość prolongaty, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz bieżącej kontroli wszelkich operacji dokonywanych na koncie czytelnika.
4.    Czytelnik zapisany w Bibliotece otrzymuje kartę biblioteczną. W przypadku utraty karty bibliotecznej czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Bibliotece. Za wydanie kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (cennik regulaminowych opłat bibliotecznych).

5.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
6.    Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych (nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu poczty e-mail).

7. Konto czytelnicze otwarte na podstawie deklaracji podlega prolongacie raz w roku, dokonuje się automatycznie po wypożyczeniu pierwszej książki w danym roku kalendarzowym.

8.    Dane osobowe zbierane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Podhalańskim będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celu:

a)    zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b)    realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki;

c) w celu obrony przed roszczeniami  lub dochodzenia roszczeń przez Bibliotekę.

9.    Dane osobowe podlegają ochronie, zgodnie z art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
10.    Administratorem danych osobowych czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 24 34-220 Maków Podhalański.
11.    W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@makow-podhalanski.pl.
12.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Bibliotekę. Po tym okresie dane osobowe będą przechowywane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

13.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
14.    Każdy czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

15.    Odbiorcami danych osobowych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim mogą być:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Biblioteki (systemów bibliotecznych), obsługi prawnej, pocztowej i kurierskiej oraz inne z którymi zawarto konieczne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.
16.    Dane osobowe czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim nie będą podlegały profilowaniu.

17.    Podanie danych osobowych jest wymagane przez Bibliotekę w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Bibliotekę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.
18.    Biblioteka może, na pisemny wniosek użytkownika, usunąć jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 6

Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania bibliotekarzowi dyżurującemu w agendzie.

 

II. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU (CZYTELNIA)

§ 7

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczalni każdy z Użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu (w czytelni) powinien wpisać się do Rejestru odwiedzin w czytelni.

§ 8

Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również dokumenty wypożyczone w innych  Bibliotekach, Użytkownik powinien zgłosić bibliotekarzowi dyżurującemu.

§ 9

Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, Użytkownicy otrzymują od bibliotekarza dyżurującego.

§ 10

Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych jak również numery bieżące czasopism nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.


III. WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

§ 11

Wszyscy Użytkownicy Biblioteki  mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.

§ 12


Ilość jednorazowo wypożyczanych dokumentów bibliotecznych określa dyrektor instytucji. Jednakże można wypożyczyć nie więcej niż 10 woluminów jednorazowo.

§ 13


Zbiory biblioteczne,  udostępnia się na okres 35 dni.  Użytkownik może uzyskać 3 razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Użytkownik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia. Użytkownik za pomocą bibliotecznego konta internetowego może dokonywać rezerwacji książek online. Na prośbę Użytkownika Biblioteka może również rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników.                                                          

§ 14

1. Zbiory biblioteczne należy zwracać w siedzibie MBP lub w filii, w miejscu w którym zostały wypożyczone.

2. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

§ 15

1. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych od Użytkowników pobiera się karę pieniężną, którą można zapłacić gotówką w Bibliotece, w wysokości ustalonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Upomnienie Użytkownika listem lub pocztą elektroniczną jest równoznaczne z czasowym zawieszeniem jego prawa do korzystania z Biblioteki.

3. Użytkownik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych w wysokości opłaty wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A. W przypadku nie zastosowania się do powyższych rygorów Użytkownik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast Biblioteka w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany prawem wystąpić na drogę sądową.

4. W wyjątkowych sytuacjach kara za przetrzymanie może zostać anulowana, częściowo umorzona lub rozłożona na raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

§ 16

W przypadku zgubienia lub zniszczenia powierzonego Użytkownikowi dokumentu, formę naprawienia szkody określa dyrektor Biblioteki. Przewiduje się: odkupienie dzieła identycznego do zagubionego, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości dokumentu zagubionego, przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez Użytkownika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach, pokrycie kosztów naprawy książki z oprawą włącznie, wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości aktualnej ceny księgarskiej lub antykwarycznej zagubionego dokumentu.

Zwrócony egzemplarz, zniszczony lub odnaleziony, pozostaje własnością Biblioteki a poniesione przez Użytkownika koszty z tytułu jego naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

§ 17

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się dokumentów udostępnianych w czytelniach (encyklopedii, słowników, albumów, atlasów itp.) oraz przechowywanych w księgozbiorach podręcznych.

 

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 18

Biblioteka  umożliwia Użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. Użytkownik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Wypożyczalni Biblioteki. Sprowadzone tą drogą pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni.  
Użytkownik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych dzieł (w obydwie strony) oraz koszty związane z korespondencją (w tym telefoniczną).

 

V. REPROGRAFIA

§ 19

Wynoszenie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza teren Biblioteki w celu wykonania kserokopii jest niedozwolone.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Każda z filii niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu może posiadać za zgodą Dyrektora Biblioteki szczegółowe przepisy udostępniania dostosowane do rodzaju przechowywanych dokumentów oraz trybu obsługi Użytkowników.

§ 21

Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora Biblioteki.

§ 22

Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.
Regulamin dostępny jest we wszystkich filiach Biblioteki, w BIP makowskakultura.naszabiblioteka.com/bip oraz na stronie makowskakultura.naszabiblioteka.com

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu

Udostępniania Zbiorów

 

 

CENNIK REGULAMINOWYCH OPŁAT BIBLIOTECZNYCH

 

  1. Opłata za nieterminowy zwrot 1 egzemplarza książki – za każdy dzień po terminie zwrotu – 0,05 zł
  2. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 1 szt. – 5 zł
  3. Koszt upomnienia pocztowego – wg aktualnego cennika Poczty Polskiej S.A.