ZAKOŃCZENIE ZADANIA "ZAKUP WYPOSAŻENIA WRAZ Z REMONTEM ŚWIETLICY DOMU KULTURY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM"

Informujemy, że zakończone zostały prace dotyczące realizacji zadania "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim". Zadanie wykonywała Firma Usługowo-Handlowa Bogumiła Barzycka z Kukowa. Koszt całości zadania wyniósł 49 843,60 złotych, z czego dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wyniosło 21 902,00 złote. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej z Programu PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną, odnowiono parkiet a także pomalowano ściany. Zakupiony został także sprzęt i urządzenia dla kółka malarskiego i fotograficznego a także do zajęć ruchowych. Uzupełnione zostały zasoby wyposażenia pomieszczeń świetlicy w postaci stołów, krzeseł oraz szafy.


            

ZAKUP WYPOSAŻENIA WRAZ Z REMONTEM ŚWIETLICY DOMU KULTURY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Informujemy, że w miesiącu wrześniu została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim". Zadanie będzie wykonywała Firma Usługowo-Handlowa Bogumiła Barzycka z Kukowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargu nieograniczonego. Koszt całości zadania wyniesie 49 843,60 złotych. Termin realizacji inwestycji do 31.10.2018 r.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej z Programu PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Wysokość przyznanej dotacji w ramach złożonego wniosku i podpisanej umowy przez Panią Halinę Rejowską - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim z Województwem Małopolskim wynosi 31 902,00 złote brutto.

W ramach tego projektu przewidywana jest wymiana stolarki okiennej, odnowienie parkietu a także pomalowane ścian. Zakupiony zostanie także sprzęt i urządzenia dla kółka malarskiego i fotograficznego a także do zajęć ruchowych. Uzupełnione zostaną także zasoby wyposażenia pomieszczeń świetlicy w postaci stołów, krzeseł oraz szafy.

 


            

ZAKUP WYPOSAŻENIA WRAZ Z REMONTEM ŚWIETLICY DOMU KULTURY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim realizuje operację p.t. "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim"  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Umowę o przyznanie pomocy zawarto w dniu 30.04.2018r. w Krakowie z Województwem Małopolski.

Termin realizacji projektu : 31.08.2018r.

Biblioteka ogłosiła zamówienie na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej: http://makowskakultura.naszabiblioteka.com/bip/zamowienia-publiczne.


                                         

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2018

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.420,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru biblioteki głownej oraz wszystkich filii.

 


                                        

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2017

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.460,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.


                                          

ŚPIEWANIE I GRANIE TO UCIECHA ŚWIATA

Projekt realizowany będzie wśród młodego pokolenia mieszkańców Kojszówki. Jego celem jest wyszkolenie nowych członków zespołu "Kojsowiocki". W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z nauki gry na skrzypcach oraz warszaty nauki regionalnego tańca. Nabyte umiejętności zaprezentowane zostaną podczas dwóch imprez środowiskowych "Festiwalu Babiego Lata" i "Wigilii u Kliszczaków". Efektem końcowym będzie nagranie filmu z nowym repertuarem, który będzie formą promocji zespołu.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

 

Czas trwania realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2017

Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł

 


"KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016"

"Komputeryzacja Makowskiej Biblioteki” - to nazwa projektu, na który Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim  otrzymała środki  w wysokości 26.000 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016" ze środków finansowych Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Biblioteki wyniósł 4.730 zł.

Projekt zakłada doposażenie Biblioteki w 6 nowych stanowisk komputerowych, z których 3 udostępnione zostaną Czytelnikom w celu przeglądania zbiorów cyfrowych. Dwa komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne posłużą bibliotekarzom do opracowywania zasobów bibliotecznych  a jeden wykorzystywany będzie w wypożyczalni.

Od kilku kat trwają prace nad komputerowym skatalogowaniem zbiorów makowskiej Biblioteki w systemie bibliotecznym SOWA. Na naszej stronie internetowej udostępniony jest "katalog on-line w opracowaniu". Dzięki pozyskanemu sprzętowi komputerowemu możliwe będzie szybsze skatalogowanie całości zbiorów naszej Biblioteki i z pewnością podniesie standard jakości jej usług. Czytelnicy będą mieli możliwość rezerwacji książek i sprawdzanie stanu swojego konta przez Internet.

Sprzęt komputerowy zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki

"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016".

 

 


                                        

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2016

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.650,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.

 


      Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

DO BIBLIOTEK W ROKU 2015

Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 12.940,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.

 


 

                                          

ŻYCIE TO TEATR! ZAGRAJ W NIM Z NAMI!

Projekt teatralno-edukacyjny, który umożliwia uczestnictwo młodzieży w lekcji wiedzy o kulturze "W  teatrze o teatrze", zajęciach aktorsko-wokalnych, aktorsko-tanecznych i kabaretowych. W jego ramach przeprowadzony zostanie konkurs  na najlepszą recenzje spektaklu teatralnego, którego finał będzie miał miejsce we wrześniu 2015r. podczas otwartej premiery spektaklu "Wieczór kawalerski".

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

Czas trwania realizacji projektu: 01.06.2015 - 30.09.2015

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

 

                 


              

           

Dofinansowano ze środków MKiDN 

w ramach Projektu Akademia Chóralna NFM

 

AKADEMIA CHÓRALNA NFM 2015

Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację  muzyczną dzieci i młodzieży. Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych  z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organiacji warsztatów, przesłuchań, koncertów itp.

W projekcie koordynowanym przez makowską bibliotekę uczestniczą następujące chóry działające na terenie gminy Maków Podhalański:

- "SOPRANINO" z Zespołu Szkół w Grzechyni,

- "ŻACZKI KRÓLOWEJ" z Zespołu Szkół w Juszczynie.

 


                                   

NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA

Dużym zainteresowaniem mieszkańców Makowa Podhalańskiego cieszy się powstała przy ul. Jodłowej w Makowie Podhalańskim siłownia zewnętrzna wraz ze strefą rekreacyjno-sportową. Stali użytkownicy nowej infrastruktury informują Urząd Miejski w Makowie, że zamontowanych 16 elementów siłowni zewnętrznej oraz stołu do ping ponga korzystają również Goście spoza terenu naszego miasta m.in. z Zawoi, Skawicy, Suchej Beskidzkiej jak również ze Stryszawy.

Rosnąca liczba osób korzystających z zainstalowanych urządzeń nie pozwalała na ukorzenienie się zasianej trawy, dlatego też Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Pan Paweł Sala podjął decyzję o wymianie podłoża znajdującego się na całym terenie siłowni z trawiastego na podłoże z kruszywa (kamień płukany) oraz zamontowanie stojaków na rowery, wokół stołu do ping ponga została ułożona kostka brukowa.

Planujemy w br. roku zamontować kilka urządzeń sprawnościowych dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat tak, aby cała wolna przestrzeń została równomiernie zagospodarowana.

Przypominamy, że siłownia zewnętrzna wraz ze strefą rekreacyjno-sportową dofinansowana została w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW na lata 2007 – 2013, w kwocie 45000 złotych ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Czas trwania realizacji operacji: 29.09.2014 – 30.03.2015

Kwota dofinansowania: 44.545,20 zł

 


                                     

DOPOSAŻENIE IZBY REGIONALNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

W GABLOTY I ANTYRAMY ORAZ PROMOCYJNE ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup wyposażenia Izby Regionalnej (gabloty, antyramy) oraz wydanie promocyjnych zakładek do książek.

Projekt  realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 28.10.2014r. z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”).

Czas trwania realizacji operacji: 12.06.2014 – 22.12.2014

Kwota dofinansowania: 6.350,00 zł

 


      Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

DO BIBLIOTEK W ROKU 2014

Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 10.100,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii. Zgodnie z umową jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

 


                      

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Śpiewająca Polska

 

OGÓLNOPOLSKI PRO­GRAM ROZWOJU CHÓRÓW SZKOLNYCH

ŚPIEWAJĄCA POLSKA 2014

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim jako jedna z 66 instytucji z terenu całej Polski, została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" Edycja 2014.

Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi. Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: do­dat­ko­we lek­cje śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.

W projekcie koordynowanym przez makowską bibliotekę uczestniczą następujące chóry działające na terenie gminy Maków Podhalański:

- "SOPRANINO" z Zespołu Szkół w Grzechyni,

- "ŻACZKI KRÓLOWEJ" z Zespołu Szkół w Juszczynie,

- "SEPTYMA" z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.

Wysokość dotacji przyznanej przez Narodowe Centrum Kultury wynosi 7.200 zł.

Przypomnijmy, iż MBP w Makowie Podhalańskim w ramach ubiegłorocznej edycji programu była koordynatorem organizacyjnym dla 10 chórów z terenu Małopolski (z Grzechyni, Jordanowa, Juszczyna, Lipnicy Wielkiej,  Makowa Podhalańskiego, Nowego Wiśnicza, 3 x Tarnowa, Wierzchosławic).


                                    

REMONT POMIESZCZEŃ IZBY REGIONALNEJ ORAZ WYMIANA RYNIEN DACHOWYCH I SPUSTÓW W BUDYNKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW W MAKOWIE PODHALAŃSKIM UL. 3-GO MAJA 24

Celem operacji jest poprawa stanu technicznego budynku oraz pomieszczeń Izby Regionalnej w budynku wpisanym do rejestru Konserwatora Zabytków, podniesienie walorów estetycznych i termicznych poprzez wykonanie remontu z zachowaniem właściwego wzornictwa i kolorystyki. Wykonana zostanie m.in. wymiana instalacji elektrycznej, remont ścian, renowacja drzwi, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana rynien i spustów dachowych.

Projekt  realizowany jest na podstawie umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”).

Czas trwania realizacji operacji: 01.10.2013 – 30.05.2014

Kwota dofinansowania: 41.520,21 zł


            

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Śpiewająca Polska

 

OGÓLNOPOLSKI PRO­GRAM ROZWOJU CHÓRÓW SZKOLNYCH

ŚPIEWAJĄCA POLSKA

Projekt skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia, daje możliwość prezentowania własnego talentu podczas uroczystości, kształtować własny głos i rozwijać swe zdolności i zainteresowania. Umożliwia kontakt chórzystów z wybitnymi artystami - mistrzami, kadrą pe­da­go­gicz­ną aka­de­mii mu­zycz­nych  i in­nych wyż­szych uczel­ni pol­skich kształ­cą­cych kadrę dy­ry­genc­ką. Co roku Śpie­wa­ją­ca Pol­ska obejmuje ponad 300 szkół. 

Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi.
Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: do­dat­ko­we lek­cje śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.

MBP w Makowie Podhalańskim w 2013 roku jest koordynatorem organizacyjnym dla 10 chórów z terenu Małopolski (z Grzechyni, Jordanowa, Juszczyna, Lipnicy Wielkiej,  Makowa Podhalańskiego, Nowego Wiśnicza, 3 x Tarnowa, Wierzchosławic).

W projekcie uczestniczą następujące chóry działające na terenie gminy Maków Podhalański:

- "SOPRANINO" z Zespołu Szkół w Grzechyni,

- "ŻACZKI KRÓLOWEJ" z Zespołu Szkół w Juszczynie,

- "SEPTYMA" z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.


 

      Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

DO BIBLIOTEK W ROKU 2013

Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej. Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą, rozwój czasopism kulturalnych, promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 10.860,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii. Zgodnie z umową jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.


                               

 

UTWORZENIE LETNIEJ CZYTELNI I SKWERU CZYTELNICZO - REKREACYJNEGO

PRZY MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Prace przy zagospodarowaniu terenu wokół naszej biblioteki wykonywane były w ramach projektu realizowanego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”). Powstała letnia czytelnia i skwer czytelniczo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Na nowo wygospodarowanej przestrzeni znalazły się m.in. obszerna altana, w której będzie można czytać książki, sprężynowy bujak, domek zabaw i piaskownica dla dzieci a także liczne ławki poustawiane wzdłuż wyłożonych kostką brukową alejek. Ułatwiony został dostęp do biblioteki dla matek wożących swe pociechy w wózkach i osób niepełnosprawnych, dla których wykonany został wygodny zjazd przez boczną bramę.
Prace realizatorskie projektu prowadziła Firma Pana Piotra Czarniaka z Żarnówki, która została wybrana w drodze przetargu.

8 maja 2013r.,  w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, nastąpiło oficjalne otwarcie Letniej Czytelni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Symbolicznego przecięcia wstęgi udekorowanej kolorowymi balonami dokonał Burmistrz Makowa Podhalańskiego Pan Paweł Sala. Wydarzenie to swymi występami recytatorskimi i wokalnymi uświetnili uczniowie z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim będący pod opieką pań: Bernadety Piórkowskiej i Barbary Rzeźniczak. Przy słodkim poczęstunku i pięknej pogodzie miło upłynął wspólnie spędzony czas.

Wartość całkowita operacji: 53 818,28 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera: 25.000,00 zł

Czas trwania realizacji operacji: 08.03.2012 – 29.04.2013

 


                                   

WYMIANA OKIEN W BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

W dniu 21.09.2012r.  zakończyły się prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Ich celem, zgodnie z Decyzją wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, była wymiana okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Prace remontowe wykonała Firma Pana Piotra Czarniaka z Żarnówki, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wykonania zakresu robót, tj. wymianę:

- 10 okien prostokątnych,

- 3 okien łukowych,

- parapetów okiennych wewnątrz  i na zewnątrz budynku.

W dniu 19.10.2012r. odbył się komisyjny odbiór prac remontowych polegający na wymianie okien w budynku wpisanym do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. W odbiorze wykonania robót uczestniczyli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Krakowa Panie Janina Kadyło oraz Magdalena Tabak-Zaremba, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim Pani Halina Rejowska, wykonawca prac remontowych Pan Piotr Czarniak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Konserwator Obiektów Zabytkowych Pan Krzysztof Krupczak oraz pracownik ref. GK Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

  Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w protokole kontroli, ocenili dobrze jakość  wykonanych prac, zwrócili szczególną uwagę, że wykonawca dołożył wszelkich starań aby w sposób właściwy wiernie odtworzyć wymiary i detale wymienianych okien.

Projekt realizowany był na podstawie umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”).

Czas trwania realizacji operacji: 08.03.2012 – 30.11.2012

 Kwota dofinansowania: 19.803,02 zł


PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie (uczestniczy w nim prawie 1900 placówek z 610 gmin), którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. PRB w Polsce wspierany jest przez Global Libraries - przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która udzieliła grantu FRSI.

Środki przekazane w ramach projektu są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

W 2010 r. w ramach I rundy PRB Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim oraz jej filie w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Wieprzcu i Żarnówce otrzymały m.in. zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz cyfrowe aparaty fotograficzne. Wszystkie biblioteki mają również dostęp do szerokopasmowego Internetu, z którego wszyscy zainteresowani mogą korzystać bezpłatnie.

Program umożliwił także udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych dla pracowników bibliotek.

W 2013r. w ramach PRB nasza biblioteka realizowała projekt "O finansach... w bibliotece - II edycja". Przedsięwzięcie to realizowane było we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Po wcześniejszym przeszkoleniu pracownicy MBP w Makowie Podhalańskim zorganizowali cykl szkoleń dla osób w wieku 50+. Podczas spotkań mieszkańcy naszej gminy, biorąc udział w kursie e-lerningowym, dowiedzieli się m.in. jak założyć konto i dokonywać przelewy przez Internet, bezpiecznie korzystać z kart i bankomatów, dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty bankowej czy jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym.


                          

PROMOCJA TWÓRCÓW LUDOWYCH Z TERENU „PODBABIOGÓRZA” W MAKOWIE PODHALAŃSKIM  POPRZEZ PREZENTACJE NA STOISKACH WYSTAWIENNICZYCH

Celem operacji jest rozwój turystyki opartej o zasoby kulturowe. Tydzień Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim umożliwia twórcom przedstawienie własnych prac, unikatowości sposobu ich powstawania oraz zachęca obserwatorów do prób tworzenia własnych prac w profesjach takich jak hafciarstwo, bibułkarstwo,  zabawkarstwo czy koronkarstwo.

 W ramach projektu dokonano zakupu namiotów-pawilonów do wystaw, przygotowano upominki dla twórców oraz obiadokolację dla twórców jak również stanowiska dla twórców.

Projekt realizowany był na podstawie umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”).

Czas trwania realizacji operacji: 10.05.2010 – 30.06.2011

 Kwota dofinansowania: 3.375,36 zł

                                         

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2017

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.460,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 250047