GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH"

Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji odbędzie się on-line w dniu 22 grudnia 2020r. Prace należy złożyć do 17 grudnia 2020r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim lub w Domu Kultury.

 

 

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

"BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH"

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.

2. Cel: sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

4. Kategorie ze względu na technikę prezentowanych prac:

a) malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle;

b) formy przestrzenne.

5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach.

6. Prace winny być oprawione (rama drewniana lub passe-partout) i dokładnie opisane (dane dotyczące autora pracy, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy). Brak numeru telefonu na tyle pracy uniemożliwi przekazanie informacji o zdobytej nagrodzie, w związku z tym  zostanie ona odrzucona ze względów formalnych.

7. Nieprzekraczalny termin składania prac: 17 grudnia 2020r. (Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 5 lub Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24.).

8. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).

9. Uroczyste ogłoszenie wyników on-line na facebooku makowskakultura.pl nastąpi w dniu 22 grudnia 2020 r.  Lista osób nagrodzonych zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Biblioteki: www.makowskakultura.naszabiblioteka.com

10. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego i ilości uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.

11. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne).

Nagrody odbierać będzie można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniach 23.12.2020r. – 08.01.2021r.

13. Od dnia 11.01.2020r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w „Domu Kultury” w Makowie Podhalańskim. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od ww daty przechodzą na własność organizatora konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

15.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą:                            34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.

15.2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,

15.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów    i udzielonych zgód.

15.4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

15.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

15.6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

15.7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15.8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

15.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

16. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu

 

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355472