Załącznik do Zarządzenia MBP nr 1/2018

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

§ 1


Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń; międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
- organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej, popularyzacja książki
i czytelnictwa.

§ 3

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) bez jakichkolwiek ograniczeń.                                                               

§ 4

Zbiory Biblioteki  są udostępniane:
• na miejscu (prezencyjnie),
• na zewnątrz  (poza bibliotekę),
• w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
• w formie kserokopii (wybrane fragmenty wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych).

§ 5

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się po wypełnieniu i podpisaniu zobowiązania (na podstawie właściwego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania), na jego podstawie zakładane jest konto Użytkownika. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice lub ich prawni opiekunowie.

2. Konto czytelnicze otwarte na podstawie deklaracji podlega prolongacie raz w roku, dokonuje się automatycznie po wypożyczeniu pierwszej książki w danym roku kalendarzowym.
3. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) w chwili składania deklaracji Użytkownicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów i w celach marketingowych. Użytkownik ma zakładany również indywidualny profil w elektronicznym katalogu i bazie danych biblioteki. Konto Użytkownika jest zabezpieczone hasłem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie swojego konta bibliotecznego osobom trzecim.
4. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach danych zawartych w zobowiązaniu. Za szkody wynikające z niedopełnienia tego zobowiązania odpowiada użytkownik.

§ 6

Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania bibliotekarzowi dyżurującemu w agendzie.

 

II. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU (CZYTELNIA)

§ 7

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczalni każdy z Użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu (w czytelni) powinien wpisać się do Rejestru odwiedzin w czytelni.

§ 8

Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również dokumenty wypożyczone w innych  Bibliotekach, Użytkownik powinien zgłosić bibliotekarzowi dyżurującemu.

§ 9

Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, Użytkownicy otrzymują od bibliotekarza dyżurującego.

§ 10

Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych jak również numery bieżące czasopism nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.


III. WYPOŻYCZANIE NA ZEWNĄTRZ

§ 11

Wszyscy Użytkownicy Biblioteki  mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.

§ 12


Ilość jednorazowo wypożyczanych dokumentów bibliotecznych określa dyrektor instytucji. Jednakże można wypożyczyć nie więcej niż 5 woluminów jednorazowo.

§ 13


Zbiory biblioteczne,  udostępnia się na okres 35 dni.  Użytkownik może uzyskać 3 razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Użytkownik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia. Użytkownik za pomocą bibliotecznego konta internetowego może dokonywać rezerwacji książek online. Na prośbę Użytkownika Biblioteka może również rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników.                                                          

§ 14

Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

§ 15

W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych od Użytkowników pobiera się karę pieniężną w wysokości ustalonej aktualnym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki dotyczącym wykazu opłat bibliotecznych. Upomnienie Użytkownika listem lub pocztą elektroniczną jest równoznaczne z czasowym zawieszeniem jego prawa do korzystania z Biblioteki. Użytkownik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych. W przypadku nie zastosowania się do powyższych rygorów Użytkownik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast Biblioteka w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany prawem wystąpić na drogę sądową.

§ 16

W przypadku zgubienia lub zniszczenia powierzonego Użytkownikowi dokumentu, formę naprawienia szkody określa dyrektor Biblioteki. Przewiduje się: odkupienie dzieła identycznego do zagubionego, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości dokumentu zagubionego, przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez Użytkownika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach, pokrycie kosztów naprawy książki z oprawą włącznie, wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości aktualnej ceny księgarskiej lub antykwarycznej zagubionego dokumentu.

UWAGA ! Zwrócony egzemplarz, zniszczony lub odnaleziony, pozostaje własnością Biblioteki a poniesione przez Użytkownika koszty z tytułu jego naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

§ 17

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się dokumentów udostępnianych w czytelniach (encyklopedii, słowników, albumów, atlasów itp.) oraz przechowywanych w księgozbiorach podręcznych.

 

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 18

Biblioteka  umożliwia Użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. Użytkownik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Wypożyczalni Biblioteki. Sprowadzone tą drogą pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni.  
Użytkownik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych dzieł (w obydwie strony) oraz koszty związane z korespondencją (w tym telefoniczną i telefaksową).

V. REPROGRAFIA

§ 19

Z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki  oraz dzieł sprowadzonych
z innych bibliotek Czytelnicy mogą wykonywać odbitki kserograficzne za cenę ustaloną aktualnym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki dotyczącym Cennika usług reprograficznych.

UWAGA! Nie wykonuje się kserokopii całych dokumentów (wydawnictw zwartych). Wynoszenie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza teren Biblioteki w celu wykonania kserokopii jest niedozwolone.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Każda z agend niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu może posiadać za zgodą Dyrektora Biblioteki szczegółowe przepisy udostępniania dostosowane do rodzaju przechowywanych dokumentów oraz trybu obsługi Użytkowników.

§ 21

Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora Biblioteki.

 

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 250019